Wythnos Edrych ar Gyfiawnder Adferol 2015 // Restorative Justice Week 2015

By -
1 Comment

Mae GwasanaethYmgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf yn ymgysylltu â 138 obobl ifainc mewn sesiwn amser cylch yn rhan o Wythnos Cyfiawnder Adferol 2015.

Defnyddiodd staff y Gwasanaeth euDarpariaeth Estynedig yn ystod Wythnos Cyfiawnder Adferol  (16 – 22 Tachwedd) i ddod i gysylltiad â’upobl ifainc mewn sesiynau amser cinio, sy’n erfyn allweddol ym maes CyfiawnderAdferol. Dyma system o gyfiawnder troseddol sy’n canolbwyntio ar ailsefydlutroseddwyr trwy gymodi â dioddefwyr a’r gymuned yn gyffredinol.

Mae nifer o ysgolion a’rGwasanaeth Ieuenctid yn RhCT yn gweithredu hyn i roi mwy o gyfle i bobl ifainci sôn am eu teimladau a’u meddyliau, ac i gynrychioli lles y myfyriwr yn well –Defnyddia Ysgol Gymuned Glynrhedynog amser cylch i roi mwy o gyfle iddisgyblion/myfyrwyr o ferched i godi llais am eu pryderon.  Mae Ysgol Uwchradd Bryn Celynnog yndefnyddio’r dull mewn sawl fforwm i fyfyrwyr, gan gynnwys Cyngor yr Ysgol.

Defnyddiodd GwasanaethYmgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid RhCT y cyfle, eleni, i roi cynnig ar sesiwnamser cylch yn ei Ddarpariaethau Estynedig; sesiwn anffurfiol sy’n rhedeg rhwng5pm ac 8pm o bob ysgol uwchradd yn RhCT yn ystod tymor yr ysgol, i glywed ynuniongyrchol farn pobl ifainc am y system yma. Dyma’u hatebion isod:

Beth rwy’n ei hoffi am amser cylch?

·        ‘Cyfle i siarad â phawb, a gwrando ar bawb’

·        ‘Roedd e’n hwyl’

·        ‘Ffordd wahanol i ddechrau’r sesiwn’

·        ‘Dw i’n hoffi clywed beth sydd gan bobl eraill i’wddweud’

·        ‘Fel arfer dwi’n swil, ond dw i’n hoffi gwneud hwn’

·        ‘Mae rhai atebion yn ddoniol iawn, ac yn gwneud i fichwerthin’

·        ‘Rydw i’n hoffi’r syniad ein bod ni’n cael mynegi’nteimladau ni a sortio ein problemau’

·        ‘Dim eisiau ysgrifennu o gwbl!’

·        ‘Mae cyfle gyda ni i glywed hanes pobl eraill’

·        ‘Mae cyfle gyda phawb i siarad’

·        ‘Mae’n wahanol i eistedd mewn rhesi!’

Soniodd rhai pobl ifainc am eu sesiynau amser cylch unigol nhw:

·        ‘Mae’n ddifyr ac yn hwyl!’

·        ‘Roeddwn i’n dwlu ar y peth masgot Gemau Llundain 2012’

·        ‘Roedd y gemau cymysg yn dda’

·        ‘Roedd yn hwyl!’

·        “Roeddwn i’n teimlo tipyn bach yn lletchwith ynsiarad o flaen pobl nad oeddwn i’n eu hadnabod’

·        ‘Dim rhwystrau’

Gofynnwyd i’r staff hefyd am eu barn nhw ynglŷn â’r arbrawf, a dyna bethddywedon nhw:

·        ‘Gwych i weld y bobl ifainc yn siarad â’i gilydd’

·        ‘Da i glywed barn unigolion’

·        ‘Roedd y gemau torri’r garw yn llwyddiannus iawn’

Os oes angen rhai syniad ar unrhyw un sy’n darllen hyn, neu efallai bodrhywun yn meddwl am gynnal amser cylch yn ei ganolfan neu ddarpariaeth, dymarai awgrymiadau gan staff y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid:

·        ‘Bwriadu ceisio cynnal sesiynau amser cylch unwaith y misi gael adborth oddi wrth bobl ifainc’

·        ‘Cael themâu gwahanol bob wythnos a dechrau blog adferol’

·        ‘Chwarae tipyn bach o gerddoriaeth yn y cefndir i wneud ycyfan yn fwy rhyngweithio’

·        ‘Defnyddio amser cylch i gynllunio rhaglenni/ymgynghorigyda phobl ifainc am y gweithgareddau y bydden nhw’n eu hoffi’

Rydyn ni’n falch bod y bobl ifainc i gyd, fwy neu lai, wedi mwynhau’rsesiynau amser cylch, a bod mwy a mwy o ysgolion yn RhCT yn defnyddio’r systemnewydd yma i roi llais a phrofiad gwell i ddisgyblion.

Mae modd cael rhagor o wybodaeth am Gyfiawnder Adferol ar: https://www.restorativejustice.org.uk/

Ffynonellau: Wikipedia

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Rhondda Cynon Taf’s Youth Engagement and ParticipationService engages with 138 young people, in a circle time session as part ofRestorative Justice Week.

YEPS staff used their Extended Provision during Restorative JusticeWeek (16th – 22nd November) to engage their young peoplein circle time sessions, which is a key tool in Restorative Justice. This is a system of criminal justice thatfocuses on the rehabilitation of offenders through reconciliation with victimsand the community at large.

This hasbeen adopted by many schools and the Youth Service in RCT to give young peoplemore of an opportunity to speak about their feelings and thoughts, and tobetter represent student voice – Ferndale Community School utilises circle timeto give young, female students more of a opportunity to be vocal about theirconcerns, and Bryn Celynnog Comprehensive School uses the tool in variousstudent forums, including the school council.

RCT YEPSused this year as an opportunity to trial a circle time session in theirExtended Provisions; an informal session that runs between 5pm – 8pm from allsecondary schools in RCT during term-time, to hear first-hand what young peoplethought of this system. Their answers are below:

What do I like best about circle time?

·        ‘Chance to speak andeveryone listen’

·        ‘It was fun’

·        ‘Different way tostart the session’

·        ‘I like to hear whatothers say’

·        ‘I am normally shybut I like doing this activity’

·        ‘Some answers arereally funny and make me laugh’

·        ‘I like the idea thatwe get to express our feelings and sort out problems’

·        ‘No writinginvolved!’

·        ‘We get to learnabout others’

·        ‘Everyone gets achance to speak’

·        ‘It’s different thensitting in rows!’

Some young people also gavefurther comments about their individual circle time sessions:

·        ‘Enjoyable and fun!’

·        ‘Loved the London2012 mascot talking piece’

·        ‘Loved the mixergames’

·        ‘It was fun!’

·        ‘I felt a bit awkwardtalking in front of people I didn’t not know’

·        ‘No barriers’

The staff members were alsoasked about how they felt the trial went and here’s what they said:

·        ‘Lovely to see youngpeople interacting’

·        ‘Good to hearindividual opinions’

·        ‘Icebreaker gameswere really successful’

If anyone reading this islooking for some ideas or is looking to trial circle time within their centreor provision, then here are some suggestions that YEPS staff made:

·         Going to try and fit circle time into thesessions once a month to get feedback from young people.

·        Have different themeseach week and a restorative blog

·        Play some music inthe background making it a bit more interactive

·        Use circle time toplan YEP/5×60 programmes/consult with the young people about what activitiesthey would like

We’re glad that on the wholeyoung people seemed to enjoy their circle time sessions and that more and moreschools in RCT are adapting this new system to improve pupil voice andexperience.

 For further Information onRestorative Justice please visit: https://www.restorativejustice.org.uk/


Photo credit: Wikipedia

Further Information:

Home » Articles » FJYPB Are Currently Recruiting New Members

Home » Info » Law & Rights » Law and Police

Home » Info » Environment » People » Human Rights

Home » Organisations » Eye to Eye Counselling Services

1 thought on “Wythnos Edrych ar Gyfiawnder Adferol 2015 // Restorative Justice Week 2015”

  1. WICIDRhys says:

    Photo credit: stokecoll

Comments are closed.

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles