YEPS ACTIVITIES SURVEY

By -
No Comments

 

Rydyn ni yn y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid eisiau i chi ddweud wrthym ni pa weithgareddau hoffech chi eu gweld yn eich ysgolion a’ch cymunedau o fis Medi 2018. Rydyn ni hefyd eisiau gwybod pa deithiau neu weithgareddau hoffech chi gymryd rhan ynddyn nhw yn ystod hanner tymor mis Hydref 2018.

Yn y Gwasanaeth rydyn ni bob amser yn ceisio addysgu pobl ifanc fel chi am eich Hawliau Plant a Chonfensiynau’r Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC). Rydyn ni hefyd eisiau rhoi’r grym i chi ddefnyddio’r hawliau yma. Un o’r hawliau pwysicaf yw ‘Erthygl 12’ y Confensiwn – mae’n dweud bod gyda phob person ifanc yr hawl i gael ei lais a’i farn wedi’u clywed – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthon ni!

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau am yr arolwg yma, yna siaradwch â’r Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid yn eich ysgol / lleoliad cymunedol / clwb.

Gallwch gwblhau’r arolwg ar arolwg SNAP: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=153123935776

The Youth Engagement and Participation Service (YEPs) wants to hear from you about which activities you would like to see in your schools and community from September 2018. We also want to know which trips or activities you would like to take part in during October half-term 2018.

At YEPs we always try to teach young people; like you, about your Children’s Rights and the United Nations Conventions on the Rights of the Child (UNCRC). We also want to empower you to use them. One of the most important rights is called ‘Article 12’ of the UNCRC – It says that all young people have a right to have their voices and opinions heard – so make sure you tell us!

If you have any questions about this survey then please speak to the Youth Engagement Officer in your school/community venue/club.

You can complete the survey on Snap Survey: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=153123935776

 

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles